MAGYAR SZOMATO-PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET

EGYESÜLETI TAGDÍJ ÉS EGYESÜLETI ESEMÉNYEK BEFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szerződő felek

Üzemeltető (a továbbiakban „Szolgáltató”): Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület, (Székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 32/ab., Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 23., KÖT regisztrációs szám: 10266, Adószám: 1826348-1-43), valamint a „Vevő”, a továbbiakban együttesen „Szerződő felek”. Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület weboldalon megrendelést ad le.

Szolgáltató elérhetőségei

E-mail: info@szomato.org

Telefon: +36302723145 (Tóth Ágnes, operatív alelnök)

A szerződés tárgya

A szerződés a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület éves rendszeres tagdíjának és az Egyesület által szervezett események díjának befizetésére vonatkozik.

Fogalmak:

Tagság: bármely 18 év feletti magánszemély, akinek regisztrál a weboldalon, a regisztrációt követően, a tagdíj befizetésével az Egyesület tagjává válik. Az egyesületi tagság alapvető elve az önkéntesség. A tag tehát kizárólag önkéntesen, szabad akaratából léphet be az egyesületbe, saját elhatározásából tartja fenn tagsági jogviszonyát, és azt szintén saját akaratából szüntetheti meg. A tagi jogviszony létesítésének feltételeit az Egyesület Alapszabálya tartalmazza.

Tagdíj: Az Egyesület bevételi forrása. Célja, a bevételi forráson túl, a szervezethez tartozás erősítése.

Fizetési határidejéről, kedvezményről, a nem fizetés esetén követendő eljárásról az Alapszabály rendelkezik. Ha a tag a tagdíjfizetést két egymást követő naptári évig elmulasztja, az a tag kizárásának indoka lehet. A tagdíj nem fizetése nem szűnteti meg automatikusan a tagi jogviszonyt, ehhez a tag kizárására vonatkozó eljárást le kell folytatni.

Esemény: Tagjaink és tagságon kívüliek számára szervezett előadások, rendezvények.

 

Módosítás

Szolgáltatónak jogában áll az Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

Tagságba lépés, regisztráció, a szerződés létrejötte

Az Egyesület tagságába lépést, és/vagy egy egyesületi esemény díjának befizetését a weboldalon történő regisztráció előzi meg. A regisztráció során kért adatok kezelése az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján történik.

 

A megrendelni kívánt „termék” a Befizetem a tagdíjat / Befizetem a rendezvény díját gomb megnyomásával választható ki. Ezután kerül sor a fent említett regisztrációra.

 

Jelen Szerződési feltételek elfogadásával „Vevő” kijelenti és szavatolja a következőket:

  • A regisztráció időpontjában betöltötte 18. életévét. A Szolgáltatónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, ill. utánajárjon, ki van az online regisztráció során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vevőt terheli.
  • Tudomásul veszi, hogy regisztrációjával a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesülethez tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerül.
  • A weboldal használatával, illetve a regisztrációval a Vevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő feltételeket, valamint nyilatkozik, hogy azokat megértette és tudomásul vette, a weboldal és a szolgáltatás használatának feltételeit elfogadta, az adatkezelés leírt módjához hozzájárult.

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetés a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület weboldalon bankkártyával lehetséges. A rendszer az alábbi kártyákat fogadja el: VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS.

A Szolgáltatás és a Weboldal nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá.

Felelősség kizárása

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület weboldal folyamatos, hibamentes működéséért. Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Vevő által Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. A Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

Adatkezelés

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Vevő nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület weboldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Egyesület bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a info@szomato.org e-mail címen.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Adatkezelésünk részletes tájékoztatója megtalálható az Adatkezelési Tájékoztatóban.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Nem szabályozott kérdések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.